Tuyển dụng

Vị trí làm việc Ngày hết hạn
Nhân viên thực tập thiết kế đồ họa 25/02/2022
Nhân viên sản xuất 20/02/2022
01 Nhân viên sản xuất 15/05/2022